Salgs og leveringsbetingelser for Accord Glassbygg AS

1. Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse ved ethvert kjøp av varer og tjenester fra Accord Glassbygg AS, og kan kun fravikes ved skriftlig avtale.

2- Pris/Tilbud

Alle priser gjelder  EXW (Ex Works) eksklusiv merverdiavgift, spesialemballasje og montering(hvis ikke spesifisert). Når intet annet er nevnt er tilbudet gjeldende i 60 dager etter tilbudets dato. Prisendringer som følge av endringer i valutakurser, offentlige toll og avgifter m.v. som selgeren ikke kan påvirke, skal komme i tillegg/fradrag til den avtalte pris.

3. Kvalitet/Kvantum/Tekniske opplysninger

Alle illustrasjoner, tegninger, tekniske data, så som mål, vekt, U-verdier, m.v., oppgitt i brosjyrer eller kataloger tjener kun som veiledning og er kun bindende i den grad tilbudet/avtalen uttrykkelig henviser til dem. Det tas under enhver omstendighet forbehold om at det kan forekomme skrivefeil og/eller tekniske feil i avtaler og tilbud.

4. Levering/montering

Varer leveres EXW (Ex Works). Varen anses overlevert ved selgers sted Storebotn, dersom annet ikke er avtalt. For varer som ikke er lagervare er oppgitte leveringstider å betrakte som veiledende. Overskridelse av veiledende leveringstid gir ingen rett til heving av kjøpet, og det betales ingen form for erstatning. Eventuell avtale om konvensjonalbot må inngås skriftlig for den enkelte leveranse for å være gyldig.

Hvis varen er tilbudt montert er prisen pasert på at underlag, åpninger og fundamenter er klargjordt, avrettet og dimensjonert etter gjeldene krav og forskrifter for standard innfestning av aktuell konstruksjon. Tilleggsarbeider og ekstra medgått tid på grunn av mangler ved overnevnte vil bli avregnet.

Det er kundens eget ansvar å sikre last som hentes med egen bil eller tilhenger. Ved utlevering av varer fra lager opphører selgers ansvar når ordren er lastet, og det er kundens eget ansvar å selv sikre lasten selv om det ytes bistand fra vårt personell i forbindelse med pålessing. Skader som måtte oppstå på varer eller kundes eget utstyr (f.eks. bil eller tilhenger) ved lasting, under transport og lossing dekkes ikke av selger. Kjøper er også ansvarlig for å kontrollere at ordren er korrekt ved henting.

Ved transportskade:

Accord Glassbyggs erstatningsansvar tilsvarer transportørens erstaningsansvar. (ihht lov om vegfraktavtaler)

5. Reklamasjoner/undersøkelsesplikt

Reklamasjoner som etter kjøpelovens §32 skal skje innen rimelig tid, må være kommet frem til selger senest 14 dager etter at varen er mottatt. Kjøper er pliktig til å undersøke salgsgjenstanden straks. Reklamasjon på grunn av mangler som først kan oppdages når varen er montert anses for å være foretatt i rett tid når den foretas straks mangelen er konstatert, dog senest 12 måneder etter levering. Enhver reklamasjon må være skriftlig og i overensstemmelse med kjøpelovens krav innholde meddelelse om at kjøperen vil påberope seg mangelen. Accord Glassbygg AS fraskriver seg ansvar for garantier som er gitt av andre enn Accord Glassbygg AS

6. Garanti og ansvar

Accord Glassbygg AS  garanterer en feilfri, funksjonsdyktig vare i henhold til våre underleverandørers gjeldende spesifikasjoner. Selger skal uten kostnad for kjøper utbedre eventuelle mangler som følge av material- eller fabrikasjonsfeil. Kjøperen plikter å gi selger nødvendig tid til å avhjelpe mangelen, samt å stille varen til rådighet for selger gjennom eventuell demontering og transport til selgers verksted. Våre forpliktelser bortfaller hvis det påviselig er gjort inngrep i varen eller hvis mangelen er oppstått gjennom ukyndig montering eller bruk. Selgerens erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset til verdien av de leverte produkter. Under ingen omstendigheter har selger ansvar for indirekte tap eller følgeskader, så som produksjonstap, skade på person, gods, bygg m.v.

7. Fritaksgrunner (Force majeure)

Mangglende oppfyllelse av avtale som skyldes hindring utenfor Accord Glassbygg AS sin kontoll, som man ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktnig på avtaletiden eller å ungå eller overvinne følgene av, vil frita AccordsGlassbygg AS for ansvar. Følgende omstendigheter vil alltid være fritaksgrunner dersom de hindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen urimelig tyngende: Arbeiderkonflikt, militær mobilisering, krig, brann, transportvanskeligheter, valutarestriksjoner og enhver annen omstendighet som partene ikke kan råde over, såfremt deres virkning på avtalens oppfyllelse ikke kunne forutsees ved avtalens inngåelse.

8. Avbestilling

Kjøperen har kun rett til å avbestille dersom selgeren kan avbestille overfor sin leverandør. Ved avbestilling må kjøper dekke alle omkostninger som påbeløper. Lagerførte varer kan kun avbestilles uten omkostninger dersom dette kan skje uten ulempe eller tap for selger. I forbukerforhold kan kjøper avbestille mot at alle selgers omkostninger dekkes.

9. Retur

Retur kan kun skje etter forutgående avtale mellom kjøper og selger. Returen skje for kjøperens regning og risiko. Varene skal returneres i ubeskadiget originalemballasje, vedlagt returmelding når varen er kjøpt, eventuelt kopi av faktura eller pakkseddel. Det er en forutsetning for retur at varen ikke er tatt i bruk eller har vært montert, og at varen alders- og bruksmessig tilfredsstiller kvalitetskravene til tilsvarende ny vare. Ved retur vil det som oftest påbeløpe returomkostninger som vil bli belastet kjøper sammen med alle frakter som påbeløper returen. Spesialbestillinger eller spesialfabrikkerte vare tas ikke i retur.

10. Betaling

Som kunde hos Accord Glassbygg AS vil du ved fakturering bli belastet med ett fakturagebyr.

LEVERINGER OG MONTERING AV REKKVERK, VINDUER, DØRER ol.:

50 % ved bestilling, Rest ved levering/montering. (A-konto)

Dette gjelder alle varer som skal produseres til den enkelte kunde. Typiske slike produkter kan være leveranse og/eller montering av; skyvedører,vinduer, rekkverk og glass etter mål.

Betaling ved henting på lager: kontant eller på vår betalingsterminal..

LEVERING OG MONTERING AV VINTERHAGER ol.:

Bet.betingelser; 50 % av vareverdi ved bestilling, rest faktureres a-konto.

Ved levering/montering skal betaling skje netto pr. 7 dager fra fakturadato dersom ikke annen kredittid er avtalt. Ved forsinket betaling påløper renter etter de til enhver tid gjeldene bestemmelser om morarenter. Ved gjentatt betalingsmislighold forbeholder selger seg å kunne si opp et løpende kredittforhold.

11. Eiendomsforbehold

De leverte varer forblir selgers eiendom inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er fullt betalt, jfr panteloven § 3-22 Aksept eller annen tilsvarende oppgjørsform anses ikke som betaling før full innfrielse foreligger.

12. Tvistespørsmål

I tvistespørsmål gjelder selgers verneting for begge parter